2018. április 24.,György
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Üdvözöljük Csökmő weboldalán!

Csökmő Településképi Arculati Kézikönyv
 
 

 Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

civil szervezetek támogatására

 

A pályázat célja: Csökmő Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén működő civil szervezetek 2018. évi támogatása.

 

Pályázhatnak: Csökmő Nagyközség közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek.

 

Támogatott célok:


 • egészségmegőrzés
 • gyermek- és ifjúságvédelem
 • hagyományőrzés
 • ismeretterjesztés
 • közrend, közbiztonság védelme
 • kulturális tevékenység
 • nevelés, oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás
 • sport, tömegsport
 • szociális tevékenység (családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítése, karitatív tevékenység)
 • természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem
 • testvér-településsel kapcsolatos tevékenység


 

Támogatás formája:

-        a civil szervezetek működési támogatása

-        a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

-        a civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények támogatása

 

Támogatás nyújtásának feltételei:

-        a pályázónak nincs lejárt köztartozása

-        a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt

-        nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés       megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás

-        a pályázó rendezvényein Csökmő Nagyközség Önkormányzatát támogatóként tünteti fel

-        tárgyévet megelőző évről készített beszámoló

-        civil szervezet alapdokumentumai

-        az adott pályázati felhívásra egy civil szervezet csak egy pályázat benyújtására jogosult

 

A pályázat benyújtásának módja: A „ Pályázati programűrlap” kitöltésével  nyújtható be.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A pályázó szervezet adatait (nevét, adószámát, bankszámlaszámát, honlapjának címét, a pályázó szervezet képviseletére jogosult személy neve, beosztása, a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, e-mail címét)

2. Az igényelt támogatással kapcsolatos adatokat:


- a pályázaton igényelt támogatás összegét

- az éves költségvetés tervezetét

- a támogatási időszakot

- a projekt megvalósításának helyét


3. A támogatás felhasználására vonatkozó forrás- és költségkalkulációt (bevételek)

 jelen pályázaton igényelt támogatás összege; saját forrás; más támogatásból kapott támogatás

4. A támogatási időszakra tervezett működési költségkalkulációt (kiadások)

5. A pályázó szervezet 2017. évi tevékenységének rövid bemutatását (max.:500 karakter)

6. A pályázó szervezet támogatási időszakra vonatkozó terveinek bemutatása, megjelenítve az igényelt támogatás hasznosulását (max. 3000 karakter)

 

A pályázat kötelező melléklete: A pályázó szervezet létesítő okiratának a szervezet képviselője által hitelesített másolata.

 

A pályázat benyújtásának helye, módja: A pályázatokat írásban, a mellékelt pályázati programűrlap kitöltésével és a szükséges melléklettel együtt Csökmő Nagyközség polgármesteréhez kell benyújtani. (4145 Csökmő, Kossuth u. 109.) 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 15.

 

Hiánypótlásra nyitva álló idő: egy alkalommal, a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 5 nap.

A pályázat elbírálásának rendje: A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

 

Az eredményről történő értesítés módja, határideje: postai úton, a döntéstől számított 8 napon belül. Továbbá a biztosított támogatásról készült tájékoztató közzététele az Önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján.

 

A támogatás folyósításának feltétele: A támogatásról szóló döntés alapján a civil szervezettel támogatási szerződést kell kötni.

 

A szerződésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:


 • a megállapodó felek megnevezését, címét, cégjegyzékszámát, adószámát, bankszámlaszámát, képviseletében eljáró személyeket,
 • a támogatás nyújtásáról szóló döntést,
 • a támogatás célját, feltételeit,
 • a támogatás összegét, annak fedezetét,
 • a támogatás felhasználásának időpontját, teljesítését,
 • a pénzügyi elszámolás módját, határidejét.
 • a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
 • a nem cél szerint felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit.
 • A támogatási célnak megfelelő felhasználását az Önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.

 


A támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg a Támogatottnak a következő nyilatkozatokat kell megtenni:

o          a közzétételről;

o          arról, hogy a pályázó civil szervezetnek nincs köztartozása;

o          nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;

o          arról, hogy a pályázó civil szervezet a támogató általi ellenőrzéshez hozzájárul;

o          arról, hogy a támogatásból szerzett 50 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi.

 

A támogatás igénybevételének módja: A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően kizárólag átutalással lehet teljesíteni.

 

A támogatás pénzügyi felhasználásának kezdő időpontja: 2018. május 01.

A támogatás pénzügyi felhasználásának véghatárideje: 2018. december 31.

 

Az elszámolható költségek köre és az elszámolás módja, határideje:

A civil szervezet a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő január 31-ig köteles elszámolni.

 

A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

 

A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia.

 

A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „……….. Ft ……….. iktatószámú Csökmő Nagyközség Önkormányzatával kötött szerződés terhére elszámolva”, majd el kell látni a civil szervezet képviselőjének aláírásával, dátummal. A számlákat ezt követően le kell másolni, majd a másolatokra rá kell írni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.”, valamint el kell látni a civil szervezet képviselőjének aláírásával, dátummal.

Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét vagy annak egy részét a támogatási megállapodásban meghatározott határidőig nem használta fel, a fel nem használt részt az elszámolást követő 15 napon belül vissza kell fizetni.

Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy a támogatott nem a támogatási szerződésben foglalt célnak megfelelően használta fel a kapott támogatást vagy egy részét, a támogatott köteles a polgármester felszólításától számított 8 napon belül az önkormányzat részére egy összegben visszafizetni a kifizetett támogatás nem megfelelően felhasznált részét.

 

Az ellenőrzés módja: A támogatás felhasználását a polgármester a jegyző útján – a bemutatott számlák alapján – a tárgyévet követő év február 20-ig ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a polgármester a tárgyévet követő év márciusi rendes ülésén írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet.

 

Az elszámoláshoz szükséges mellékletek:

•          Útmutató a beszámoló elkészítéséhez

•          Bizonylatösszesítő

 

Tájékoztató információk:

•             Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

•             A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

•             Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

•             Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

•             A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról  és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

 

Csökmő, 2018. március 12.                                              

                                                                                     Nagy Tibor

                                                                                     polgármester


 
 

 

TELEPÜLÉSÜNK
ÖNKORMÁNYZAT
HÍREK, TÁJÉKOZTATÓK