2018. július 16.,Valter
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Üdvözöljük Csökmő weboldalán!

Csökmő Településképi Arculati Kézikönyv

 

 EBÖSSZEÍRÁS

Tisztelt Ebtartók!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján az a Csökmői Polgármesteri Hivatal az ebrendészeti feladatai ellátása érdekében Csökmő nagyközség közigazgatási területén tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából végzett

ebösszeírás határidejét 2018. augusztus 31-ig meghosszabbítjuk.

Az eb tartója, tulajdonosa az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként kell kitöltenie az „Ebösszeíró adatlap”-ot, majd visszajuttatni az Önkormányzat részére. Az adatlapok beszerzése az ebtartó kötelessége. Az adatlap személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a www.csokmo.hu oldalról. A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán kérhető.

Az adatlap kézzel is, géppel is  kitölthető, de a saját kezű aláírás minden esetben elengedhetetlen feltétele a benyújtásnak!

Az ebösszeíró adatlapokat (ebenként kitöltve) az alábbi úton lehet benyújtani:

·        személyesen A kitöltött adatlapokat a Polgármesteri Hivatalban lehet leadni ügyfélfogadási időben az alábbiak szerint:

o   hétfőn              8:00-12:00

o   kedden             8:00-12:00

o   szerdán            13:00-15:30

o   csütörtökön      8:00-12:00 között.

  • postai úton az Csökmői Polgármesteri Hivatalnak címezve (4145 Csökmő, Kossuth u. 109.),
  • elektronikus úton (aláírva, beszkennelve) az csokmopm@t-online.hu  elektronikus címre küldve.

Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy a fent hivatkozott törvény értelmében a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. E rendelkezés megsértése esetén az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a kutyát tartó 45.000 Ft pénzbírsággal sújtható, ezért aki e kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeíró adatlap kitöltése előtt azt pótolja.

Az ebösszeírásban a mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.   

A kutyatulajdonosok az összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban, 15 napon belül bejelenteni.

Az ebösszeírás elmulasztása – az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján –30.000 Ft pénzbírsággal sújtható.

Csökmő, 2018.07.02.

 

Fülöpné dr. Kerti Judit s.k.

     jegyző 


 
   TÁJÉKOZTATÁS

GALLYAZÁSSAL KAPCSOLATBAN

 

Gallyazásnak nevezzük a szabadvezeték-hálózatok mentén lévő fák és bokrok ágainak, gallyainak eltávolítását, mely a hálózat biztonságos üzemeltetése érdekében elkerülhetetlen feladat. Azért van rá szükség, mert a vezetéket megközelítő hajtások balesetet (áramütést), illetve hosszabb-rövidebb szolgáltatás-kiesést okozhatnak.

A biztonsági övezet környezetében levő fák, bokrok ágait a fa tulajdonosa (az ingatlan tulajdonosa, kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.

A 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint a föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos minden olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ha az ingatlan tulajdonosa gallyazási kötelességét nem teljesíti, az elosztói engedélyes a közcélú hálózat működtetésének törvényben előírt kötelezettsége miatt (2007. évi LXXXVI. törvény) a veszélyt el kell, hogy hárítsa, és a munkálatok elvégzését az ingatlan tulajdonosa (kezelője) tűrni köteles.

A gallyazási munkát az elosztói engedélyes rendszerint vállalkozóval végezteti el. Fakitermeléssel foglalkozó szakértő cégek kapnak megbízást, melyek rendelkeznek kellő gyakorlattal, szaktudással (fakitermelő ismeretekkel) és a szükséges felszereltséggel. A végeredmény azonban nem feltétlenül ugyanaz, mintha azt a fa tulajdonosa végezné el, hiszen az elosztói engedélyesnek érthető módon a biztonságos üzemeltetés és a legkisebb költségráfordítás az érdeke. A gallyazás csak a védőtávolságban benőtt ágak eltávolítására terjed ki, a fa többi részének egyébként indokolt metszésére, ritkítására nem. Ezért célszerű, ha a gallyazási munkát a fa tulajdonosa végzi el.

 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan folytatódik a település villamos hálózatának biztonsági gallyazása.

A gallyazást az E-ON szerződött partnere a Gts Investment Kft. végzi

2018.07.02 – 07.20. között

A település gallyazása 4-5  napot vesz igénybe.

A  gallyazás két ütemben történik:

1.       Gallyazás földről

2.       Gallyazás kosaras autóból

 A levágott gallyakat rendre összepakolják, az elszállítást az önkormányzat végzi.

A munkálatok ideje alatt kérjük türelmüket és együttműködésüket.

 

Csökmő, 2018. július 02.

Nagy Tibor sk.

polgármester 


 

 


CSÖKMŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL

+ 4145 Csökmő, Kossuth út  109. (: 54/443-601; 7: 54/515-002

E-mail: csokmopm@t-online.hu


 

M E G H Í V Ó

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 30-án 1700 órától tartja képviselő-testületi ülését, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (Csökmő, Kossuth u. 109.)

 

Nyílt ülés: napirendi pont javaslatok:

 

1.      Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről, a 2017. év egészségügyi ellátásáról

Előterjesztők: Dr. Bagdán Péter Gábor háziorvos; Dr. Gulácsy Albert fogorvos;

Nagy Tiborné védőnő; az ügyeletet ellátó szervezet vezetője;

 

2.      Beszámoló a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi működéséről

Előterjesztő: Hajnalné Pénzes Edit intézményvezető; Szakálné Papp Zsuzsanna telephely koordinátor

 

3.      Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról

Előterjesztő: Dávid Anikó családsegítő és Farkasné Szabó Ilona szociális ügyintéző

 

4.      Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a két ülés között történt fonto sabb eseményekről, a Képviselő- testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

5.      Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

6.      Előterjesztés az Önkormányzat 7/2017. (III.2.) számú a 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

7.      Előterjesztés Csökmő Nagyközség Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

8.      Előterjesztés a Csökmő Nagyközség Önkormányzata és a Csökmői Roma Nemzetiségi Önkormányzat Együttműködési Megállapodásának módosításáról

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

9.  Szigeti János képviselői indítványa: Az új óvoda alapjának elkészülte utáni kérdésfelvetés

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

10. Szigeti János képviselői indítványa: önálló képviselői indítvány emlékbizottság létrehozására

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

11. Szigeti János képviselői indítványa: A közvilágítási beruházás előtti és utáni fényerőmérés Csökmő utcáin

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester

 

12. Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

 

Csökmő, 2018. május 24.

Tisztelettel:

                                                                                                             /:Nagy Tibor s.k.:/

 

                                                                                                                polgármester    

 


 

 FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK ÉS FÖLDHASZNÁLÓK!

 

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében közös célunk, hogy a parlagfű elszaporodását és virágzását az allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk. Ezen gyomnövény pollenje az arra érzékeny egyéneknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, a mezőgazdaságban is jelentős károkat okoz, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvény által előírt feladat.

Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdonosok és Földhasználók figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A határidő leteltét követően a kötelezettség teljesítésének ellenőrzése helyszíni ellenőrzés keretében történik, melyet hivatalból vagy bejelentés alapján, külterületen a földhivatal, belterületen a jegyző végez. A parlagfűvel fertőzött területek ismeretében a területileg illetékes növény- és talajvédelmi igazgatóságok (belterület esetén a település jegyzője) a kötelezettség elmulasztása esetén elrendelik a közérdekű védekezést, mely azonnal végrehajtandó.

Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést a kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezést abban az esetben rendelik el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50 %-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30 %-ot meghaladja.

A földhasználó, a földtulajdonos köteles megtéríteni a közérdekű védekezés teljes költségét (amely tartalmazza a vállalkozói díjat, a földhivatal és a növény- és talajvédelmi igazgatóság költségeit).

A költségek meg nem fizetés esetén adók módjára kerülnek behajtásra.

A közérdekű védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi szerv növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja, e körben a hatóságnak nincs mérlegelési jogköre. A bírság mértéke a terület nagyságától és a gyomosodás mértékétől függően 15.000 – 15.000.000.- Ft lehet.

Kérem a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy fenti határidőre a gyommentesítési kötelezettségüknek tegyenek eleget, hiszen a parlagfű mentesség mindannyiunk közös érdeke.

Csökmő, 2018. május 23.

Tisztelettel:

Fülöpné dr. Kerti Judit

mb. jegyző


Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülők!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gytv.) alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek részére ingyenesen biztosítja.

A Gytv. szerint gyermek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10§ (1) bekezdése szerinti kiskorú, azaz aki az 5 hónapos életkort már betöltötte, de legfeljebb 18 éves, kivéve, ha nagykorúvá válása előtt házasságot köt.

A szülő, törvényes képviselő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet (a továbbiakban. Korm. rend.) 7. mellékletében szereplő nyilatkozat kitöltésével kérheti gyermeke számára a szünidei étkeztetést. Ha a jogosult több hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, a gyermekek számának megfelelő számú nyilatkozatot kell kitölteni.

A gyermek akkor részesül nyári szünidei gyermekétkeztetésben, ha a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet május 1-jén fennáll.

Csökmő Nagyközség Önkormányzata

az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést

2018. év nyári szünetében a következőképpen biztosítja:

Bölcsődés korú gyermekek esetében:

2018. július 2-a (hétfő) és 2018. augusztus 31-e (péntek) között hétköznap elvitellel a Konyháról (Kossuth u. 118.)

1130 és 1230 óra között. Ételhordó biztosítása szükséges.

 

Általános és középiskolás gyermekek:

2018. július 2-a (hétfő) és 2018. augusztus 31-e (péntek) e között hétköznap az iskola ebédlőjében helyben fogyasztással vehetik azt igénybe, 1130 és 1230 óra között.

 

Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek betegsége akadályozza, lehetőség van a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára a gyermek részére biztosított étel, ételhordóban történő elvitelére. Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermek betegsége esetén az étel, ételhordóban történő elvitele orvosi igazolás benyújtása, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.

Óvodás korú gyermekek:

Az óvodások esetében a szünidei étkezés csak az óvoda zárva tartása idején vehető igénybe.

 

Az ebéd elvitelére 2018. június 18-a és 2018. június 29-e között, hétköznap az iskola ebédlőjéből (Kossuth u. 134.)

1030 és 1130 óra között lehetséges. Ételhordó biztosítása szükséges.

 

A nyári szünidei gyermekétkeztetés a Korm. rend. 7. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon igényelhető, melynek személyes benyújtási helye, és határideje:

 

Csökmői Polgármesteri Hivatal

4145 Csökmő, Kossuth utca 109.

4-es számú iroda

2018. május 31.

 

Csökmő, 2018. május 15.

 

 

                                                            Fülöpné dr. Kerti Judit                                                                                                                                          m. b. jegyző sk. 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Tisztelt Ebtartók!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján az a Csökmői Polgármesteri Hivatal az ebrendészeti feladatai ellátása érdekében Csökmő nagyközség közigazgatási területén tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából 

2018. május 10. napja és 2018. június 30. napja között ebösszeírást végez.

Az eb tartója, tulajdonosa az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként kell kitöltenie az „Ebösszeíró adatlap”-ot, majd visszajuttatni az Önkormányzat részére. Az adatlapok beszerzése az ebtartó kötelessége. Az adatlap személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a www.csokmo.hu oldalról. A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán kérhető.

Az adatlap kézzel is, géppel is  kitölthető, de a saját kezű aláírás minden esetben elengedhetetlen feltétele a benyújtásnak!

Az ebösszeíró adatlapokat (ebenként kitöltve) az alábbi úton lehet benyújtani:

·       személyesen A kitöltött adatlapokat a Polgármesteri Hivatalban lehet leadni ügyfélfogadási időben az alábbiak szerint:

o   hétfőn             8:00-12:00

o   kedden            8:00-12:00

o   szerdán           13:00-15:30

o   csütörtökön    8:00-12:00 között.

  • postai úton az Csökmői Polgármesteri Hivatalnak címezve (4145 Csökmő, Kossuth u. 109.),
  • elektronikus úton (aláírva, beszkennelve) az csokmopm@t-online.hu  elektronikus címre küldve.

 

Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy a fent hivatkozott törvény értelmében a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. E rendelkezés megsértése esetén az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a kutyát tartó 45.000 Ft pénzbírsággal sújtható, ezért aki e kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeíró adatlap kitöltése előtt azt pótolja.

Az ebösszeírásban a mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.   

A kutyatulajdonosok az összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban, 15 napon belül bejelenteni.

Az ebösszeírás elmulasztása – az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján –30.000 Ft pénzbírsággal sújtható.

Csökmő, 2018.05.10.

 

Fülöpné dr. Kerti Judit s.k.

mb. jegyző

 

 


BÖLCSŐDEI IGÉNYEK FELMÉRÉSE, JELENTKEZÉS

Tisztelt Szülők!

Csökmő Nagyközség Önkormányzata 2018. szeptember 1-jétől egy mini bölcsődei csoport indítását tervezi a Játéksziget Óvoda átszervezésével létrehozandó Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde többcélú intézmény keretében.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint

41. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,

a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,

c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

 

A gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája a bölcsődei ellátás. Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde. A mini bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által akár több, a bölcsődéhez képest kisebb létszámú csoportban, valamint egyszerűbb személyi, tárgyi és működtetési feltételek mellett nyújt szakszerű gondozást és nevelést.

A mini bölcsőde 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket, a csoportba felvehető gyermekek száma legfeljebb 7 fő.

BÖLCSŐDÉBE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS:

A mini bölcsődébe történő jelentkezés jelentkezési kérelem, a „Jelentkezési lap” kitöltésével és a szükséges iratok bemutatásával lehetséges. Jelentkezési lap átvehető személyesen az óvodában.

A kitöltött jelentkezési lap mellett szükséges a következő iratok bemutatása:


- a szülő és a gyermek személyazonosságát és lakcímét igazoló dokumentumok

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata

- a gyermek TAJ kártyája

- a gyermek egészségügyi kiskönyve


- amennyiben rendelkeznek vele: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat, illetve a hátrányos helyzet-, vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat

A jelentkezési lapok leadhatók: 2018. május 14-től 2018. május 25-ig  

8-16 óra között a Játéksziget Óvodában (4145 Csökmő, Kossuth utca 83.)

Soltész Andrea óvodavezetőnél, ill. Horgászné Tóth Tímea óvodavezető helyettesnél.

 

 

A JELENTKEZÉSI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA:

A mini bölcsődébe való felvétel NEM a jelentkezés sorrendjében történik.

A mini bölcsődébe az a gyermek vehető fel, akinek szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője, gyámja Csökmőn állandó lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen itt él.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a felvételi jelentkezési kérelem benyújtását követően az elbírálás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 43. § (3) bekezdése alapján történik, mely szerint:

„A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll -

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,

ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és

b) a védelembe vett gyermeket.”

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 36. § -a alapján:

„Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.”

A kérelmek elbírálásának határideje legkésőbb 2018. augusztus 21.

 

Csökmő, 2018. május 10.

 

Fülöpné dr. Kerti Judit                                                                    Soltész Andrea

 

    mb. jegyző                                                                                        óvodavezető

 


  


 

  


 


 

 

TELEPÜLÉSÜNK
ÖNKORMÁNYZAT
HÍREK, TÁJÉKOZTATÓK