2018. szeptember 19.,Vilhelmina
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

csokmo.hu/ Település Arculati Kézikönyv


TÁJÉKOZTATÓ

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS

IGÉNYLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzatának a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló, többször módosított 17/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete alapján egyszeri iskolakezdési támogatás igényelhető.

 

Az iskolakezdési támogatás összege 4.000.-Ft/fő.

 

Az iskolakezdési támogatást az igényelheti, aki

 

·       Csökmőn bejelentett lakóhellyel-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

 

·       általános iskola-, középiskola-, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója/hallgatója,

 

·       a családjában az egy főre jutó jövedelem, nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át (99.750.-Ft-ot).

 

Az igénylés módja:

Az iskolakezdés támogatást a Polgármesteri Hivatalban átvehető, vagy a honlapról letölthető formanyomtatványon (Kérelem iskolakezdési támogatás iránt) lehet igényelni.

·       Az iskolakezdési támogatás igénybevételének jogosultságát a közép- és felsőoktatásban résztvevőknek iskolalátogatási-, vagy hallgatói jogviszony igazolással kell bizonyítani.

·       A család jövedelméről a kérelmezőnek jövedelemigazolást nem kell csatolni, büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia szükséges, hogy az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 350%-át.

 

Az igénylés határideje:

A kérelmet kizárólag 2018. augusztus 21-től szeptember 15-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

A kérelem elbírálása: A kérelmek elbírálása folyamatosan történik.

A támogatások kifizetése:

Az elbírálást követően az önkormányzat folyamatosan, de legkésőbb október 5-ig fizeti ki a támogatásokat.

Csökmő, 2018. augusztus 09.

Nagy Tibor s.k.

 

Polgármester


TÁJÉKOZTATÁS

A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEKRŐL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatában (a továbbiakban: Határozat) döntött a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről.

A Határozat szerint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Csak az kaphat azonban támogatást, aki még nem részesült a téli rezsicsökkentésben, és erről büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot is tesz. Az igény jogosultságát a katasztrófavédelem ellenőrzi.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Határozat értelmében

a) háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,

b) az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült,

c) a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye. Egy háztartásból csak egy igénybejelentés nyújtható be.

A támogatás igényléséhez összeállított igénybejelentő nyilatkozat elérhető a www.csokmo.hu honlapon, vagy a Csökmői Polgármesteri Hivatalban. (4145 Csökmő. Kossuth utca 109.)

Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtásának módja, helye: Az igénybejelentő nyilatkozatokat kitöltve, aláírva személyesen Csökmői Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben lehet benyújtani, illetve postai úton a Csökmői Polgármesteri Hivatal címére megküldeni.

Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtásának határideje:

2018. október 15. (jogvesztő határidő)

Az önkormányzatok összesítik és továbbítják az igénybejelentéseket a Belügyminisztériumnak, majd a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága hajtja végre az ellenőrzést az igénybejelentésekkel kapcsolatban. Ha a vizsgálat eredményeképpen valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez. A Belügyminisztérium az önkormányzatok által végzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt, a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről ezzel egyidejűleg születik döntés.

Csökmő, 2018. augusztus 09.

Fülöpné dr. Kerti Judit sk.

 

jegyző


  MEGHÍVÓ

 
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. augusztus 7. napján tartja képviselő-testületi ülését, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

 

Az ülés időpontja: 1530 órától zárt képviselő-testületi ülés
                                1600 órától nyílt képviselő-testületi ülés
 
Az ülés helye:Községháza tanácskozó terme (Csökmő, Kossuth u. 109.)
 
Zárt ülés napirendi pont javaslatok:
 
1.      Szociális kérelmek elbírálása
Előadó:Farkasné Szabó Ilona szociális ügyintéző
2.      Egyebek
 
Nyílt ülés napirendi pont javaslatok:
 
1./ Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a Képviselő- testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester
 
2./ Előterjesztés a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Előterjesztő: Soltész Andrea óvodavezető
 
3./ Előterjesztés a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde 2018-2019. évi munkatervének elfogadásáról
Előterjesztő: Soltész Andrea óvodavezető
 
4./ Előterjesztésa települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester
 
5./ Előterjesztés a Csökmői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
Előterjesztő: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző
 
6./ Egyebek
 
A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!
 
 
Csökmő, 2018. augusztus 02.
 
                                                                       Tisztelettel:
                                                                                      /:Nagy Tibor sk.:/

                                                                                 polgármester    


 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata

 

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csökmő Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Csökmői Polgármesteri Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4145 Csökmő, Kossuth utca 109.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli,pénzügyi,gazdálkodási és könyvvezetési feladatok ellátása az ASP önkormányzati gazdálkodási szakrendszerben. Pénzforgalommal kapcsolatos feladatok ellátása: banki átutalások teljesítése, a hozzá kapcsolódó dokumentumok ellenőrzési feladatainak ellátása. Az önkormányzat és költségvetési szerveik gazdálkodásáról szóló beszámolóinak, mérlegeinek elkészítése, gazdasági események kontírozása, főkönyvi könyvelése, kincstári adatszolgáltatások elkészítése, analitikus nyilvántartások vezetése, előirányzatok nyilvántartása, normatíva igénylése, ÁFA bevallások. Közreműködés az önkormányzat költségvetéséről, a működésről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a jogszabályokban meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott éves költségvetési beszámoló és zárszámadási rendelet elkészítésében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi ügyintézői feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Középiskola/gimnázium, Mérlegképes könyvelő,

         ASP program ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

         ECDL

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Közigazgatásban, önkormányzati gazdálkodásban szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Felsőfokú képesítés, Közgazdász

         Közigazgatási alap vagy szakvizsga

         Közigazgatásban szerzett tapasztalat

         Szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         3 hónapnál nem régebbi teljes hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

         Pályázó részletes szakmai önéletrajza (45/2002.III.20)Korm.rendelet 1. melléklete szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 21..

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöpné dr. Kerti Judit nyújt, a 06/54-443-601 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Csökmő Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (4145 Csökmő, Kossuth utca 109. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/981/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

         Elektronikus úton Fülöpné dr. Kerti Judit részére a csokmopm@t-online.hu E-mail címen keresztül

         Személyesen: Fülöpné dr. Kerti Judit, Hajdú-Bihar megye, 4145 Csökmő, Kossuth utca 109. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 24.


 


 

TELEPÜLÉSÜNK
ÖNKORMÁNYZAT
HÍREK, TÁJÉKOZTATÓK