2018. május 21.,Konstantin
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Üdvözöljük Csökmő weboldalán!

Csökmő Településképi Arculati Kézikönyv

 

 

Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülők!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gytv.) alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek részére ingyenesen biztosítja.

A Gytv. szerint gyermek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10§ (1) bekezdése szerinti kiskorú, azaz aki az 5 hónapos életkort már betöltötte, de legfeljebb 18 éves, kivéve, ha nagykorúvá válása előtt házasságot köt.

A szülő, törvényes képviselő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet (a továbbiakban. Korm. rend.) 7. mellékletében szereplő nyilatkozat kitöltésével kérheti gyermeke számára a szünidei étkeztetést. Ha a jogosult több hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, a gyermekek számának megfelelő számú nyilatkozatot kell kitölteni.

A gyermek akkor részesül nyári szünidei gyermekétkeztetésben, ha a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet május 1-jén fennáll.

Csökmő Nagyközség Önkormányzata

az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést

2018. év nyári szünetében a következőképpen biztosítja:

Bölcsődés korú gyermekek esetében:

2018. július 2-a (hétfő) és 2018. augusztus 31-e (péntek) között hétköznap elvitellel a Konyháról (Kossuth u. 118.)

1130 és 1230 óra között. Ételhordó biztosítása szükséges.

 

Általános és középiskolás gyermekek:

2018. július 2-a (hétfő) és 2018. augusztus 31-e (péntek) e között hétköznap az iskola ebédlőjében helyben fogyasztással vehetik azt igénybe, 1130 és 1230 óra között.

 

Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek betegsége akadályozza, lehetőség van a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára a gyermek részére biztosított étel, ételhordóban történő elvitelére. Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermek betegsége esetén az étel, ételhordóban történő elvitele orvosi igazolás benyújtása, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.

Óvodás korú gyermekek:

Az óvodások esetében a szünidei étkezés csak az óvoda zárva tartása idején vehető igénybe.

 

Az ebéd elvitelére 2018. június 18-a és 2018. június 29-e között, hétköznap az iskola ebédlőjéből (Kossuth u. 134.)

1030 és 1130 óra között lehetséges. Ételhordó biztosítása szükséges.

 

A nyári szünidei gyermekétkeztetés a Korm. rend. 7. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon igényelhető, melynek személyes benyújtási helye, és határideje:

 

Csökmői Polgármesteri Hivatal

4145 Csökmő, Kossuth utca 109.

4-es számú iroda

2018. május 31.

 

Csökmő, 2018. május 15.

 

 

                                                            Fülöpné dr. Kerti Judit                                                                                                                                          m. b. jegyző sk. 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Tisztelt Ebtartók!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján az a Csökmői Polgármesteri Hivatal az ebrendészeti feladatai ellátása érdekében Csökmő nagyközség közigazgatási területén tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából 

2018. május 10. napja és 2018. június 30. napja között ebösszeírást végez.

Az eb tartója, tulajdonosa az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként kell kitöltenie az „Ebösszeíró adatlap”-ot, majd visszajuttatni az Önkormányzat részére. Az adatlapok beszerzése az ebtartó kötelessége. Az adatlap személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a www.csokmo.hu oldalról. A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán kérhető.

Az adatlap kézzel is, géppel is  kitölthető, de a saját kezű aláírás minden esetben elengedhetetlen feltétele a benyújtásnak!

Az ebösszeíró adatlapokat (ebenként kitöltve) az alábbi úton lehet benyújtani:

·       személyesen A kitöltött adatlapokat a Polgármesteri Hivatalban lehet leadni ügyfélfogadási időben az alábbiak szerint:

o   hétfőn             8:00-12:00

o   kedden            8:00-12:00

o   szerdán           13:00-15:30

o   csütörtökön    8:00-12:00 között.

  • postai úton az Csökmői Polgármesteri Hivatalnak címezve (4145 Csökmő, Kossuth u. 109.),
  • elektronikus úton (aláírva, beszkennelve) az csokmopm@t-online.hu  elektronikus címre küldve.

 

Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy a fent hivatkozott törvény értelmében a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. E rendelkezés megsértése esetén az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a kutyát tartó 45.000 Ft pénzbírsággal sújtható, ezért aki e kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeíró adatlap kitöltése előtt azt pótolja.

Az ebösszeírásban a mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.   

A kutyatulajdonosok az összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban, 15 napon belül bejelenteni.

Az ebösszeírás elmulasztása – az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján –30.000 Ft pénzbírsággal sújtható.

Csökmő, 2018.05.10.

 

Fülöpné dr. Kerti Judit s.k.

mb. jegyző

 

 

BÖLCSŐDEI IGÉNYEK FELMÉRÉSE, JELENTKEZÉS

Tisztelt Szülők!

Csökmő Nagyközség Önkormányzata 2018. szeptember 1-jétől egy mini bölcsődei csoport indítását tervezi a Játéksziget Óvoda átszervezésével létrehozandó Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde többcélú intézmény keretében.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint

41. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,

a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,

c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

 

A gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája a bölcsődei ellátás. Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde. A mini bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által akár több, a bölcsődéhez képest kisebb létszámú csoportban, valamint egyszerűbb személyi, tárgyi és működtetési feltételek mellett nyújt szakszerű gondozást és nevelést.

A mini bölcsőde 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket, a csoportba felvehető gyermekek száma legfeljebb 7 fő.

BÖLCSŐDÉBE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS:

A mini bölcsődébe történő jelentkezés jelentkezési kérelem, a „Jelentkezési lap” kitöltésével és a szükséges iratok bemutatásával lehetséges. Jelentkezési lap átvehető személyesen az óvodában.

A kitöltött jelentkezési lap mellett szükséges a következő iratok bemutatása:


- a szülő és a gyermek személyazonosságát és lakcímét igazoló dokumentumok

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata

- a gyermek TAJ kártyája

- a gyermek egészségügyi kiskönyve


- amennyiben rendelkeznek vele: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat, illetve a hátrányos helyzet-, vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat

A jelentkezési lapok leadhatók: 2018. május 14-től 2018. május 25-ig  

8-16 óra között a Játéksziget Óvodában (4145 Csökmő, Kossuth utca 83.)

Soltész Andrea óvodavezetőnél, ill. Horgászné Tóth Tímea óvodavezető helyettesnél.

 

 

A JELENTKEZÉSI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA:

A mini bölcsődébe való felvétel NEM a jelentkezés sorrendjében történik.

A mini bölcsődébe az a gyermek vehető fel, akinek szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője, gyámja Csökmőn állandó lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen itt él.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a felvételi jelentkezési kérelem benyújtását követően az elbírálás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 43. § (3) bekezdése alapján történik, mely szerint:

„A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll -

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,

ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és

b) a védelembe vett gyermeket.”

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 36. § -a alapján:

„Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.”

A kérelmek elbírálásának határideje legkésőbb 2018. augusztus 21.

 

Csökmő, 2018. május 10.

 

Fülöpné dr. Kerti Judit                                                                    Soltész Andrea

 

    mb. jegyző                                                                                        óvodavezető


 


 


  


 

 


 

 


  

 

TELEPÜLÉSÜNK
ÖNKORMÁNYZAT
HÍREK, TÁJÉKOZTATÓK